Regulamin Plebiscytu

PLEBISCYT „SPORTOWA SZANSA” NA NAJLEPSZEGO MŁODEGO SPORTOWCA FUNDACJA IM. GRZEGORZA DOLNIAKA

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu jest Fundacja im. Grzegorza Dolniaka, ul. Sączewskiego 25, 42-500 Będzin wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382305. NIP 625-24-35-172, REGON 241911746, zwana dalej Organizatorem.

2.Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 31 maja 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. 3.Plebiscyt będzie prowadzony na obszarze ukazywania się mediów, które objęły patronatem medialnym działalność Fundacji im. Grzegorza Dolniaka, a są to:

- TVP Katowice

- Polskie Radio Katowice

- Dziennik Zachodni

- Echo Miasta

- Panorama Silesia

- Topowy Altus

oraz na stronach serwisów internetowych:

- www.mmsilesia.pl

- www.sosnowiec.info.pl

- www.sportowezaglebie.pl -

4.Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi powołana przez Fundację im. Grzegorza Dolniaka Kapituła Plebiscytu w składzie:

1. Barbara Dolniak – Patron Honorowy Fundacji

2. Patrycja Dolniak – Prezes Zarządu Fundacji

3. Grzegorz Bujak – przewodniczący Rady Fundacji

4. Renata Tarabuła – członek Rady Fundacji

5. Hanna Słota – członek Rady Fundacji

6. Jolanta Sikorska - członek Rady Fundacji

7. Danuta Bryzik – członek Rady Fundacji

8. Łukasz Madej - członek Rady Fundacji Zasady Plebiscytu.

 

Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie.

Celem plebiscytu jest wyłonienie przez mieszkańców Zagłębia i Śląska (teren oddziaływania patronów medialnych) ich zdaniem najlepszego młodego sportowca. Wybór ten będzie skutkował ufundowaniem nagród rzeczowych związanych z uprawianą dyscypliną sportową lub istotnego dla sportowego rozwoju wyjazdu szkoleniowego dla trzech najlepszych sportowców przez Fundację im. Grzegorza Dolniaka.

1.Plebiscyt ma charakter otwarty i dzieli się na dwa etapy. W I etapie listę nominowanych tworzą osoby, które wyślą zgłoszenie bezpośrednio na adres e-mail plebiscyt@SportowaSzansa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata

- nazwę miejscowości, z której pochodzi

- nazwę klubu

- nazwę dyscypliny sportowej, którą uprawia

- informację o najważniejszych osiągnięciach

- ewentualne zdjęcie kandydata

 

2.Kandydatów można zgłaszać w terminie od 31 maja 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Kapituła zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych zgłoszeń i przygotowania listy kandydatów, którzy przejdą do II etapu plebiscytu.

3.W II etapie plebiscytu głosowanie na kandydatów będzie się odbywać poprzez: - wypełnienie kuponu umieszczonego w gazetach patronackich - głosowanie bezpośrednio na stronie www.SportowaSzansa.pl

4.Plebiscyt odbywa się w 1 kategorii: • Młody Sportowiec Roku (do 21 lat)

 

Głosowanie

 

1.Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem oryginalnych kuponów wyciętych z gazet patronackich oraz głosów oddanych w plebiscycie internetowym na stronie www.SportowaSzansa.pl

2.Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany na stronie www.SportowaSzansa.pl w terminie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r., do godziny 24.00 lub złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety kuponie przesłanym lub dostarczonym do siedziby Organizatora Plebiscytu pod adresem: Fundacja im. Grzegorza Dolniaka, ul. Sączewskiego 25, 42-500 Będzin w terminie do 31 sierpnia 2011 r., do godziny 14.00. Kupony dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę.

3.Kupony do głosowania w Plebiscycie będą się ukazywać w wybranych wydaniach gazet będących patronami medialnymi Fundacji w okresie trwania głosowania. Na kuponie można oddać głos na jednego sportowca.

Wyłonienie zwycięzców Plebiscytu i nagrody

 

1.Zwycięzcami zostaną kandydaci plebiscytu, na których za pośrednictwem kuponów i głosowania na stronie internetowej zostanie oddanych najwięcej głosów.

2.W plebiscycie nagrodzeni zostaną kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów:

W kategorii Sportowiec Roku

1. miejsce – statuetka, pamiątkowy dyplom, upominek, nagroda rzeczowa

2. miejsce – pamiątkowy dyplom i upominek, nagroda rzeczowa 3. miejsce – pamiątkowy dyplom i upominek, nagroda rzeczowa

3. Kapituła Plebiscytu zastrzega sobie prawo do przyznania własnych wyróżnień dla wybranych sportowców.

 

Warunki uczestnictwa

1.Uczestnicy Plebiscytu mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę PRC Sp. z o.o., ul. 1 Maja 112/15, 40-250 Katowice. 2.Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. Udział w Plebiscycie nie jest uzależniony od wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.1.

 

Postanowienia końcowe

 

1.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: •problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej •przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Organizatora •udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

4.Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu będą przyjmowane najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, skierowanej na adres Fundacja im. Grzegorza Dolniaka, ul. Sączewskiego 25, 42-500 Będzin z dopiskiem "Sportowiec”.

5.O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.

6.Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

7.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.

8.Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.

9.Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: Fundacja im. Grzegorza Dolniaka, ul. Sączewskiego 25, 42-500 Będzin

19
21
20
22