Statut

Celem działania Fundacji jest promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez:
- pobudzenie aktywności i zdolności sportowych dzieci i młodzieży,
- wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu,
- promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania,
- inicjowanie, organizowanie wyjazdowych form doskonalenia umiejętności sportowych (kolonie, obozy sportowe, mecze itp.),
- inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo - rekreacyjnym,
- edukację w zakresie kultury fizycznej, profilaktyki prozdrowotnej i rozwoju sportowego,
- finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
- prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
- fundowanie stypendiów i nagród,
- pomoc w rehabilitacji i leczeniu dzieci i młodzieży, którzy na skutek uprawiania sportu odnieśli kontuzję oraz wspierania ich w powrocie do czynnego uprawiania sportu,

19
21
20
22